nVent RAYCHEM NGC-TB-9PIN

概述

RAYCHEM NGC-TB-9PIN 端子块可将标准的 RS-485 连接器转换为标准端子。该端子块需要用于将 NGC-UIT2 连接到 NGC-20s 和 NGC-30 控制器,以及将 TOUCH1500 连接到 NGC-20 和 NGC-40 控制器。

Connection and Protection